Головна » Новини » ДТП в Харкові: в мережі з’явилися відео з камер спостереження (ВІДЕО)
Ïîëèöèÿ íà ìåñòå óæàñíîãî äîðîæíîãî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ íà óëèöå Ñóìñêîé, â Õàðüêîâå, âå÷åðîì 18 îêòÿáðÿ 2017 ã.  ðåçóëüòàòå ÄÒÏ, êîòîðîå ïðîèçîøëî 18 îêòÿáðÿ, îêîëî 20:45, 6 ÷åëîâåê ïîãèáëè, åùå 6 ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçíîé ñòåïåíè òÿæåñòè. Íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ ðàáîòàåò ðóêîâîäñòâî õàðüêîâñêîé ìèëèöèè, ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà. Îáñòîÿòåëüñòâà ïðîèñøåñòâèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ. Æåíùèíó, êîòîðàÿ íàõîäèëàñü çà ðóëåì Lexus, êîòîðûé âúåõàë â òîëïó ëþäåé, ïðàâîîõðàíèòåëè çàäåðæàëè. Ôîòî Áîáîê Ñåðãåé / ÓÍÈÀÍ

ДТП в Харкові: в мережі з’явилися відео з камер спостереження (ВІДЕО)

В середу ввечері 18 жовтня у центрі Харкова трапилась ДТП. В результаті аварії 11 постраждалих, 5 загинули та 6 отримали травми різного ступеня тяжкості. Дві дівчини перебувають в реанімації.

#Поліція_ХарківщиниУ центрі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода (ОНОВЛЕНО) В результаті аварії 11 осіб постра…

Опубліковано Поліція Харківщини 19 жовтня 2017 р.


Актуально

У Рівному можливо скоро з’явиться новий сучасний спортивний майданчик

Реконструювати старий волейбольний майданчик по вул.Фабричній, 5А на новий, волейбольно-баскетбольний для командних видів спорту, облаштувати …

Залишити коментар